Dla Pacjenta

Podejmując decyzję o leczeniu zobowiązuję się do:

 1. Zachowania pełnej abstynencji od alkoholu oraz innych środków zmieniających świadomość (narkotyki, leki nie przepisane przez lekarza Ośrodka, napoje energetyzujące, (napoje pod hasłem bezalkoholowe w tym piwo).
 2. Nie przechowywania alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz leków, które nie zostały zlecone przez lekarza Ośrodka. Tym samym, wyrażam zgodę na sprawdzenie moich rzeczy osobistych – w mojej obecności – w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż posiadam w/w substancje.
 3. Oddania ewentualnie posiadanych przez siebie leków personelowi, i zażywania ich pod jego kontrolą.
 4. Oddania do depozytu kosmetyków i środków higieny osobistej  zawierających alkohol.
 5. Aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach terapeutycznych i dodatkowych (medytacja, mitingi, grupa wsparcia, wyjazd na basen, wycieczka, muzykoterapia, spacery codzienne).
 6. Punktualnego przychodzenia na zajęcia terapeutyczne oraz realizacji wszystkich prac pisemnych i zadań wynikających z Osobistego Planu Terapii. Filmy edukacyjne oraz tematyczne są obowiązkowe, gdyż stanowią one część składową programu terapeutycznego.
 7. Nie palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz nie picia mocnej herbaty i mocnej kawy kofeinowej.
 8. Nie wchodzenia z uczestnikami terapii w żadne zależności finansowe, zawodowe, nie podejmowania kontaktów o charakterze intymnym bądź seksualnym z innymi uczestnikami terapii, gdyż zaburza to  proces terapeutyczny.
 9. Powstrzymania się od gier hazardowych oraz nie oglądania sportu w salonie bez zgody społeczności, rozstrzygający jest głos zespołu terapeutycznego.
 10. Korzystania z własnego sprzętu audiowizualnego za zgodą personelu, po za czasem sesji terapeutycznych, nie oglądania TV w trakcie zajęć od 9.30 do 17.00.
 11. Pozostawienia telefonu w depozycie na 5 dni(dób), w dniu piątym wydawany po zajęciach.
 12. Wykonywania i/lub odbierania telefonów komórkowych w godzinach zajęć terapeutycznych, tzn. do godz. 10.00 i od godz. 17.00.  W trakcie trwania terapii (dotyczy to także wycieczek, mitingów i obowiązkowych filmów) telefony wyłączamy i nie wnosimy ich do sali terapeutycznej tak jak i inne urządzenia elektroniczne.
 13. Przyjmowania gości w określonych dniach i godzinach za zgodą społeczności.
 14. Wypełniania zaleceń personelu wynikających z planu leczenia.
 15. Nie używania agresji słownej i fizycznej  przez cały okres leczenia.
 16. Dbania o porządek oraz o higienę osobistą. Dbałość o własny wygląd oraz  utrzymywanie porządku jest traktowane jako integralny element programu terapeutycznego.
 17. Respektowania zasad żywienia w Ośrodku ( wskazanych przez dietetyka i internistę) oraz nie gotowania bez zgody społeczności.

Zobowiązuje się także do odpowiedzialnego uczestnictwa w realizacji programu, co oznacza:

 • Aktywną pracę podczas zajęć grupowych i indywidualnych.
 • Rzetelne i terminowe realizowanie zleconych przez terapeutę zadań, wynikających z indywidualnego programu zdrowienia.
 • Zgłaszanie terapeucie zaistniałych problemów osobistych.
 • Natychmiastowe informowanie terapeuty lub personelu o wszelkich zmianach w stanie swojego zdrowia, w przypadkach wymagających zewnętrznej opieki medycznej jest wydawana przepustka medyczna pod opieką rodziny.
 • Przestrzeganie zasad pracy w grupie, a w szczególności następujących norm:
  • Szanowanie odrębności drugiego człowieka, a tym samym powstrzymania się od doradzania, oceny, krytyki, a także agresji fizycznej i słownej wobec członków grupy i personelu (zarówno podczas zajęć jak i poza nimi).
  • Stosowanie zasad komunikacji międzyludzkiej i zasad kultury osobistej.
  • Unikanie rozmów na przerwach o tym, co działo się na grupie.
  • Utrzymanie w tajemnicy wszystkich informacji o uczestnikach grupy oraz o szczegółach dotyczących ich życia osobistego.

PONADTO:

 • Ustalenia oraz sprawy organizacyjnie i konfliktowe omawiane są na zebraniach społeczności, które odbywają się w każdy wtorek o godz. 12.00– 13.30 , w tym wybór starosty grupy.
 • Zajęcia terapeutyczne w Ośrodku trwają 28 i 42 dni i odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 – 17.00 oraz w soboty w godzinach: 10.00 – 13.00.
 • Ze względu na zalecenia terapeutyczne i medyczne, przez pierwsze 2 tygodnie pobytu, z Ośrodka wychodzimy wyłącznie grupą z personelem.
 • Samodzielne wyjścia poza teren Ośrodka możliwe są dopiero po upływie 2 tygodni. W uzasadnionych przypadkach istnieje jednak wyjątek od tej reguły i czas ten może się przedłużyć.
 • Wszystkie wyjścia poza teren Ośrodka muszą być zgłaszane personelowi, przepustki są najpierw omawiane na społeczności.
 • Ze względów organizacyjnych lub sytuacji nieprzewidzianych, zajęcia mogą być przesunięte lub mogą się przedłużyć.
 • Na terapię nie przynosimy jedzenia. Można natomiast wnosić napoje.
 • Podczas posiłków oraz w przerwach między zajęciami telewizor oraz muzyka pozostaje wyłączona, aby nie rozpraszać uwagi i nie zakłócać procesu terapeutycznego.
 • Personel Ośrodka jest uprawniony do przeprowadzania wyrywkowych badań alkomatem i narkotestów, na co wyrażam zgodę. Brak zgody na takie badanie jest uznawany za złamanie abstynencji i rezygnację z leczenia.
 • Posiłki wydawane są zgodnie z obowiązującym w Ośrodku jadłospisem (skonsultowanym przez dietetyka). Ośrodek przewiduje dostępność wody mineralnej gazowanej, niegazowanej, herbaty czarnej, owocowej, ziół leczniczych, kawy rozpuszczalnej oraz parzonej. Codziennie dostępne są również owoce i przekąski słodkie. Ośrodek zapewnia dodatkowo 3 posiłki o stałych porach. Śniadanie i kolację w formie szwedzkiego stołu oraz dwudaniowy obiad.  Jeżeli ta ilość posiłków jest nie wystarczająca dla Pacjenta otrzymuje On możliwość dokonania zakupów dodatkowych we wtorki i czwartki.
 • Pacjenci mają do dyspozycji opisaną lodówkę, stan lodówki ośrodkowej monitoruje i uzupełnia uprawniony personel.
 • Kolacja sobotnia ma na celu wspólną pracę i integracje grupy. Produkty zamawiane powinny być ogólnie dostępne i w ilościach nie większych niż przewiduje to zapotrzebowanie ilościowe grupy.
 • Wizyty lekarskie w ramach pobytu w Ośrodku dotyczą; diagnozy internistycznej (oceny ogólnego stanu zdrowia Pacjenta), diagnozy psychiatrycznej oraz wykonania podstawowych badań laboratoryjnych (poszerzona morfologia i stan wątroby). Lekarz może zalecić dodatkowe badania, konsultacje oraz leki, do decyzji Pacjenta pozostaje czy podejmie poszerzone leczenie, kolejne wizyty lekarskie są dodatkowo płatne.
 • Lekarz może wystawić zwolnienie bezpłatnie  podczas wizyt pakietowych(do  końca pobytu na leczeniu, w przypadku przerwania terapii zwolnienie jest anulowane).  Pacjent jest proszony  o zgłoszenie takiej potrzeby oraz podanie wymaganych danych.
 • Prosimy Pacjentów o szanowanie użytkowanych w czasie terapii pomieszczeń i znajdujących się w nich sprzętów codziennego użytku oraz pracy porządkowej wykonywanej przez personel pomocniczy w czasie pobytu na leczeniu. W przypadku zniszczeń będą naliczane dodatkowe opłaty, ich wysokość dostępna u właściciela obiektu.
 • Za sprawy administracyjno-organizacyjne odpowiada uprawniony personel Ośrodka.

Zadatek rezerwacyjny wynosi 2000 zł, wpłacany po ustaleniu telefonicznie konkretnego terminu i warunków przyjęcia. Kwota przechodzi na poczet opłaty za pełne leczenie. W przypadku niestawienia się Pacjenta w zarezerwowanym terminie bądź rezygnacji zadatek rezerwacyjny pozostaje bezzwrotna.

Nie czekaj, zadzwoń teraz!

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji +48 733 175 138

Dane Kontaktowe

MediRaty